Referat Ordinær Årsmøde BK Skårup Bowling

15.03.2022.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent: Jan Aagaard valgtes, takkede for valget og konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt. Der var mødt 4 medlemmer fra ungdomsafdelingen.

              Dirigenten overgav her efter ordet til formanden.

  1. Formanden startede med at takke vore sponsorer, og et stort velkommen til ny medlemmer der kom til klubben i 2021. Gennemgik herefter beretningen.

Der blev bekendtgjort at klubmesterskabspilles 19. maj 2022 i Bowl’n Fun. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen.

Det var ikke tilfældet, og beretningen var således godkendt.

  1. Seniorleder gav beretning om voksen turnering herunder spillemåde og hvad det koster at deltage i turneringskampe. For at deltage i disse kræver det en licens udstedt af Danmarks Bowling Forbund, pris kr. 257,- pr år, både for ungdom og voksne. Hidtil har klubben betalt for licens til spillere.

Seniorlederberetning godkendt.

  1.  Regnskab: Kassereren (Hartvig Fritzen) gennemgik regnskabet.

Christian Svenstrup spurgte til forskellige poster og fik forklaret disse.

Da Bowlingklubben SSB blev en Skårup IF afdeling med navnet Skårup Bowling, blev kr. 20.000,- stående som startkapital i Skårup Bowlings Venner (navn på foreningskonto), der administrerer keglepengene. 

  1.  Ellers var der ikke yderligere bemærkninger, og regnskabet blev godkendt.
  1. Valg af formand: På valg var Per Nellemann, som blev genvalgt for 2 år.
  1. Valg af bilagskontrollant for 1 år: Henriette Brogaard Lund valgtes.
  1. Eventuelt: Der var ikke yderligere spørgsmål, så dirigenten overlod ordet til formanden. Per takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og sagde tak for god ro og orden under mødet. Efter generalforsamlingen havde Bodil lavet små tallerkner med forskellige lækre hapse, dertil en øl eller vand til at gå hjem på.

Del siden